முனைவர் அருளைப்பற்றிவெளியான கவிஞர் கபிலனின் கவி மழை:

என்னை பற்றி|

முனைவர் அருளைப்பற்றிவெளியான கவிஞர் கபிலனின் கவி மழை:

குயில்ஊதும் குழல்போலச் சிரிப்பான்;வானின்

குருத்துநிலா  ஒளி போன்ற அழகன்;அந்த

மயில் தோகைக் கூந்தல்போல் அடர்ந்த கேசம்;

மாளிகையில் விலைபோகும் மனிதன் இல்லை;

வெயில் மீது நடந்தாலும் கறுக்க மாட்டான்;

வின்மீணைக்கூறு கட்டி நிலவு செய்வான்

அயல்மொழியில் தமிழ்ச்சொல்லை ஆயந்தான்;

எங்கள் ஒளவைத்தாய் பெற்றறெடுத்த ஆத்தி சூடி:

மருக்கொழுந்து வாசம் தான் பேச்சு;சென்னை

மாநிலத்துப்பல்கலையில் தமிழைக் கற்றான்;

கறிக்குழம்பு உண்ணாத சைவப்பிள்ளை;

கவிதைக்கும் உரைநடைக்கும் பிறந்த பிள்ளை;

வரிப்புலி தான் வரிக்குதிரை அல்ல;முப்பால்

வளர்ப்பு மகன்;மூதறிஞர் பேரன்;உப்புக்

கரிக்காத தமிழ் உணவு;கம்பன் செய்யுள்;

கணுவில்லாக் கரும்பிற்குக் கபிலன் வாழ்த்து

Kapilan pans Arul

Smiles of his are Koel's warbles,

Shoot of Crescent is his handsome look,

Peacock's fantails are his hairstyles,

Not got for Mal's show room price

Summer Sun can't blacken him,

Stars he scoops to make a Moon,

Sends Tamil to tongues abroad,

Seasoned in State's Varsity,

Saiva Pillai, shunning meat and all,

Son of choice prose and poetry chaste,

Striped tiger, not crossed Zebra,

Adopted totes by muppaal,

Grandson to Grandsire Knowledge,

Tamil feed never stale, Kampan's pic,

Cane Saccharum with no joints,

-- Shall I, Kapilan, sing Arul thus!

Create AccountLog In Your Account